Projecte " Arranjament del camí de Pla de Cavalls a l'antic camp de Futbol " a Pacs del Penedès

Dijous, 22 de setembre de 2022 a les 00:00

En la Junta de Govern local en sessió extraordinària de data 7 de setembre de 2022 va aprovar inicialment el projecte " Arranjament del camí de Pla de Cavalls a l'antic camp de Futbol " a Pacs del Penedès.

El qual es sotmet a informació pública pel termini de 15 dies hàbils, a comptar de l'endemà de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en el tauler digital d'anuncis municipal, a l'objecte que qualsevol interessat pugui examinar-lo i
efectuar, si s'escau al·legacions i si no es presenten reclamacions, aquesta resolució serà definitiva sense necessitat de nou acord.

Darrera actualització: 22.09.2022 | 09:55