1r Campionat d'estalvi d'aigua llars

Dijous, 2 de maig de 2024

L'ajuntament us informa que s'ha obert el termini per participar al 1r campionat d'estalvi d'aigua entre les llars de Pacs del Penedès.

OBJECTIUS D’AQUESTA PARTICIPACIÓ:

 • Millorar el consum responsable d’aigua a les llars.
 • Promocionar les bones pràctiques i foment d’hàbits saludables.
 • Fomentar la participació ciutadana en temes transversals que afecten a tothom.
 • Recompensar la participació de la ciutadania amb accions que permetin millorar el consum d’aigua.

ÀMBIT TERRITORIAL I TEMPORAL:

 • El concurs és obert per a totes les llars del municipi de Pacs del Penedès.
 • La participació al concurs serà els mesos de juny, juliol i agost de 2024.
 • Les persones guanyadores s’anunciaran el dia 15 de novembre de 2024.
 • S’acceptaran sol·licituds de participació des del 2 de maig de 2024 a les 09:00 fins al 23 de maig de 2024 a les 00:00.

REQUISITS DE PARTICIPANTS I SISTEMA DE PARTICIPACIÓ:

 • Poden participar-ho totes les persones físiques majors de 18 anys que compleixin les condicions establertes en aquestes bases.
 • Cal ser propietari/ària o llogater/a d’un habitatge de primera residència.
 • La totalitat dels membres de la unitat de convivència han d’estar al corrent de pagament de tots els tributs i de qualsevol deute amb l’Ajuntament de Pacs del Penedès i amb l’administració tributària.

Sistema de participació:

 • Presentar la sol·licitud dins el termini màxim establert a les bases.
 • Presentar les factures corresponents als 12 mesos immediatament inferiors a maig de 2024.
 • Les informacions i dades personals proporcionades hauran de ser veraces, sota pena d'exclusió del concurs i de pèrdua de la condició de persona guanyadora.
 • Presentar la factura corresponent al període objecte de concurs novament dins el termini establert a les bases.

FORMA I TERMINI EN QUE S'HAN DE PRESENTAR LES SOL·LICITUDS:

Presentar la sol·licitud dins el termini màxim establert a les bases.

Qualsevol sol·licitud presentada fora determini no serà admesa a tràmit.

Per a la presentació de sol·licituds caldrà presentar una instancia genèrica telemàtica disponible a la web municipal https://www.pacsdelpenedes.cat o de manera presencial a les oficines de l’Ajuntament de Pacs del Penedès, degudament complimentada especificant a la referència:

CAMPIONAT ESTALVI D’AIGUA , i ha de contenir com a mínim:

 1. Model de sol·licitud normalitzada signat per l’interessat/da o representant legal de la persona jurídica on s'especifiquin la voluntat de participació.
 2. Fotocòpia de les factures del període immediatament corresponents inferior als mesos de maig de 2024; és a dir les factures compreses entre els mesos de maig 2023 a abril 2024. En la factura ha de quedar ben clar el consum d’aigua i la lectura del comptador corresponent a la llar. L’ajuntament podrà reclamar documentació addicional si amb la factura i/o altra documentació presentada no queda suficientment acreditat l’estalvi d’aigua. Presentar, per tal d’ésser comprovat l’estalvi, una nova instància amb les factures corresponents als mesos de juny, juliol i agost de 2024. Indicant a la referència: CAMPIONAT ESTALVI D’AIGUA (màxim el 12 de novembre de 2024)

PREMI:

El premi regularitat consisteix en:

 • 1r premi: 1 val a utilitzar en un dels Cellers/Bodega col•laboradors del municipi per valor de 80,00 €, a escollir pel guanyador/a
 • 2n premi: 1 val a utilitzar en un dels Cellers/Bodega col•laboradors del municipi per valor de 40,00€, a escollir pel guanyador/a

El premi reducció consisteix en:

 • 1r premi: 1 val a utilitzar en un dels Cellers/Bodega col•laboradors del municipi per valor de 80,00 €, a escollir pel guanyador/a
 • 2n premi: 1 val a utilitzar en un dels Cellers/Bodega col•laboradors del municipi per valor de 40,00€, a escollir pel guanyador/a

La segona sol·licitud per presentar les factures per valorar l’estalvi obtingut dels mesos de juny, juliol i agost de 2024 s’haurà de presentar com a molt tard el dia 12 de novembre 2024.

Us animem que participeu!

Darrera actualització: 2.05.2024 | 14:36