Mancomunitat Penedès-Garraf

Competències

L’objecte d’actuació i les competències de la institució s’estableixen en els articles 6 i 7 dels Estatuts de la Mancomunitat.

Així és objecte de la Mancomunitat l’execució en comú de les obres i/o la prestació dels serveis públics municipals següents:

 • Medi ambient urbà: en particular parcs i jardins públics, gestió dels residus sòlids urbans i protecció contra la contaminació acústica, lumínica i atmosfèrica a les zones urbanes.
 • Protecció de la salubritat pública.
 • Servei de recollida i control d’animals abandonats.
 • Enllumenat públic.
 • Cementiri i activitats funeràries.
 • Abastament domiciliari d’aigua potable a domicili i evacuació i tractament d’aigües residuals.
 • Biblioteca pública.
 • Protecció civil, prevenció i extinció d’incendis.
 • Trànsit, estacionament de vehicles i mobilitat. Transport col·lectiu urbà.
 • Instal·lacions esportives i d’ocupació del temps lliure.
 • Equipaments culturals.

En l’article 6.2 s’estableix que l’abast d’aquestes finalitats associatives es circumscriurà a l’àmbit competencial dels municipis, en la mesura que la prestació conjunta dels serveis permeti assolir un més alt grau d’eficiència en la gestió.

En l’article 7 es detalla que la Mancomunitat disposa de la condició d’entitat local i per tant podrà exercir les competències municipals que acordin els municipis membres i a petició dels mateixos.

Darrera actualització: 28.06.2021 | 08:40